Про спілку
Новини
Фестивалі
Кінозали
Відпочинок
Законодавство
Нагороди
Контакти
 
 
16.02.2010
Проект закону про кінематографію
 
Проект
(Тираж 08.02.2010)


ЗАКОН УКРАЇНИ


Про внесення змін до Закону України
«Про кінематографію» та інших законів України щодо підтримки виробництва національних фільмів


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про кінематографію" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 22, ст.114; 2003 р., N 30, ст. 248):
1) у статті 3:
абзац шістнадцятий доповнити словами «а також основна (базова) версія мовної частини звукового ряду якого створена українською мовою»;
після абзацу двадцять четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
«сценічно-постановочні засоби кіновиробництва – предмети, пристрої та споруди, які протягом знімального періоду створення фільму (операційного циклу) використовуються шляхом перенесення їх зображення або зображення процесу їх перетворення (знищення) до аудіовізуального твору способами, доступними кіновиробнику».
У зв’язку з цим абзаци двадцять п’ятий – двадцять сьомий вважати відповідно абзацами двадцять шостим – двадцять восьмим;
2) абзац шостий частини першої статті 7 викласти в такій редакції:
«підготовки професійних кадрів та вдосконалення творчої майстерності – спеціалізовані навчальні заклади кінематографії, спеціалізовані факультети в інших навчальних закладах незалежно від форми власності, театри (студії) кіноактора»;
3) статтю 17 доповнити частиною другою такого змісту:
«Фільмокопії та вихідні матеріали фільмів документального характеру, кіноперіодики, творів кіно- та відеолітопису (кіно-, відеодокументи), створені повністю або частково за кошти Державного бюджету України, а також фільмокопії фільмів документального характеру, кіноперіодики, творів кіно- та відеолітопису, створені в Україні за кошти юридичних осіб приватної форми власності та фізичних осіб, зберігаються в державному кінофотофоноархіві відповідно до закону»;
4) статтю 20 викласти в такій редакції:
«Стаття 20. Фінансова підтримка кінематографії
Сума витрат і субсидій на фінансову підтримку кінематографії виділяється окремим рядком у державному та місцевих бюджетах.
З метою фінансової підтримки національної кінематографії Кабінет Міністрів України створює:
спеціальний рахунок фінансової підтримки національної кінематографії (далі – Рахунок), на який перераховуються:
збір на розвиток національної кінематографії, який є джерелом формування спеціального фонду Державного бюджету України для фінансування виробництва національного фільму на кожен поточний рік у частині доходів;
видатки і субсидії загального та спеціального фондів Державного бюджету України на державні програми розвитку кінематографії;
Раду управління коштами спеціального рахунку фінансової підтримки національної кінематографії (далі – Рада), до складу якої в кількості 20 осіб входять на паритетній основі представники:
держави – 10 осіб, які призначаються Кабінетом Міністрів України відповідно до положення про Раду;
Національної спілки кінематографістів України, Національної спілки письменників України, Національної спілки художників України, Національної спілки композиторів України, Національної спілки театральних діячів України – 10 осіб, які обираються (делегуються) відповідно до положення про Раду.
Положення про Раду затверджується Кабінетом Міністрів України.
Голова Ради та його заступник обираються на її зборах більшістю від загальної кількості членів Ради.
Рада:
створює експертні комісії із включенням до їх складу професійних творчих працівників, продюсерів, дистриб’юторів та прокатників фільмів, які не є членами Ради;
приймає рішення щодо фінансування:
виробництва, розповсюдження та демонстрування національних фільмів у кіно-, відеомережі та каналами мовлення телебачення. Розмір фінансової підтримки з розрахунку на один фільм або хвилину екранного часу не може перевищувати 70 відсотків ціни виробництва фільму. Фінансування документальних, просвітницьких і анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості проекту) може становити 100 відсотків ціни виробництва фільму;
збереження, відновлення національної кінематографічної спадщини України, а також повернення в Україну національної кінематографічної спадщини, що зберігається за межами України;
компенсації за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України відсоткових ставок передбачених на підтримку кінематографії кредитів банків, залучених для виробництва національних фільмів на умовах тендеру, проведеного відповідно до умов законодавства про державну закупівлю товарів, робіт, послуг для державних потреб центральним органом виконавчої влади у галузі кінематографії;
реконструкції і технічного переоснащення Будинку кіно.
Рада на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади у галузі кінематографії оприлюднює:
інформацію щодо надходження коштів на Рахунок – не пізніше ніж на наступний день після їх надходження на рахунок;
Реєстр національних фільмів, розповсюдження та демонстрування яких звільнено від сплати збору на розвиток кінематографії в Україні – з оновленням інформації не пізніше ніж на наступний день після включення до реєстру нових фільмів;
заявки на фінансування за рахунок коштів Рахунку – не пізніше ніж на наступний день після їх надходження до Ради;
перелік проектів рішень Ради щодо фінансування за рахунок коштів Рахунку – не пізніш ніж за місяць до прийняття Радою рішення про виділення коштів;
рішення про фінансування за рахунок коштів Рахунку – не пізніше ніж на наступний день після прийняття Радою рішення про виділення коштів.
Рада забезпечує здійснення контролю за цільовим використанням коштів, наданих для виробництва національного фільму.
Центральний орган виконавчої влади у галузі кінематографії розпоряджається коштами Рахунку виключно на підставі рішення Ради.
Фінансова підтримка кінематографії здійснюється також за рахунок:
благодійних внесків і пожертвувань;
спонсорських внесків;
інших джерел, не заборонених законодавством».

4. У Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст.181 із наступними змінами):
1) пункт 4.2 статті 4 доповнити підпунктом 4.2.21 такого змісту:
«4.2.21. До 1 січня 2016 року сума коштів або вартість майна, отримані суб’єктами кінематографії (виробниками фільмів) і спрямовані на виробництво національних фільмів»;
2) у статті 5:
пункт 5.2 доповнити підпунктом 5.2.20 такого змісту:
«сума коштів або вартість майна, у тому числі вартість сценічно-постановочних засобів, перерахованих (переданих) суб’єктом кінематографії (виробником, розповсюджувачем, демонстратором) на виробництво національних фільмів»;
у підпункті 5.4.6 пункту 5.4:
абзац перший після слів «майна платника податку» доповнити словами «будь-які витрати із страхування ризиків, пов’язаних з виробництвом національних фільмів»;
абзац третій після слів «5 відсотків валових витрат» доповнити словами «(10 відсотків – для суб’єктів кінематографії, які здійснюють виробництво національних фільмів)»;
3) підпункт 8.1.3 пункту 8.1 статті 8 доповнити абзацом сьомим такого змісту:
«виробництво національного фільму та придбання майнових прав інтелектуальної власності на національний фільм»;
4) у статті 11:
пункт 11.2 доповнити підпунктом 11.2.5 такого змісту:
«11.2.5. Валові витрати суб’єктів кінематографії (виробників національних фільмів) тимчасово, до 1 січня 2016 року, включають до складу валових витрат у податковому періоді, на який припадає дата збільшення валових доходів, передбачена підпунктом 11.3.8 пункту 11.3 статті 11 цього Закону»;
пункт 11.3 доповнити підпунктом 11.3.8 такого змісту:
«11.3.8. Суми авансових платежів та попередньої оплати, отримані суб’єктами кінематографії (виробниками фільмів) від замовників національних фільмів, тимчасово, до 1 січня 2016 року, включаються до складу валових доходів таких виробників за датою підписання акта про передачу національних фільмів замовнику за умови цільового використання коштів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;
5) статтю 22 доповнити пунктом 22.3 такого змісту:
«22.3 Установити, що до 1 січня 2016 року кошти, спрямовані (інвестовані) платником податку на виробництво, розповсюдження, демонстрування національного фільму враховуються у зменшенні податкового зобов’язання такого платника податку в сумі, що не перевищує розмір податкового зобов’язання, нарахованого протягом звітного (податкового) року, в якому здійснювалося таке інвестування».

3. Пункт 5.1 статті 5 Закону України «Про податок на додану вартість» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156 із наступними змінами) доповнити підпунктами 5.1.25 та 5.1.26 такого змісту:
«5.1.25. тимчасово, до 1 січня 2016 року, операції з поставки національних фільмів, визначених відповідно до Закону України «Про кінематографію», виробниками цих фільмів, а також поставки робіт і послуг з виробництва цих фільмів;
5.1.26. тимчасово, до 1 січня 2016 року, операції з поставки послуг з демонстрування національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих державною мовою, демонстраторами фільмів».

2. Пункт 4 частини першої статті 12 Закону України «Про плату за землю» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 238; 2009 р., № 31, ст. 452) доповнити абзацом третім такого змісту:
«до 1 січня 2016 року, суб’єкти кінематографії (виробники національних фільмів), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, – за земельні ділянки, що забезпечують виробництво національних фільмів».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пунктів 2, 3 та 4 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2011 року, та абзацу шостого підпункту 4 пункту 1 розділу I цього Закону, який набирає чинності після прийняття Закону України про збір на розвиток національної кінематографії.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

До списку
 
 
 
 © Design Space-Inform