Про спілку
Новини
Фестивалі
Кінозали
Відпочинок
Законодавство
Нагороди
Контакти
 
 
05.10.2010
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 932/2010 / Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка
 
1. Затвердити:

Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка (додається).

Положення про Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка (додається).

2. Твори на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2011 року, висунуті в установленому порядку до набрання чинності цим Указом, підлягають розгляду, обговоренню та оцінці Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка відповідно до Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка, затвердженого цим Указом.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 14 листопада 2005 року № 1599 «Про деякі питання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка»;
Указ Президента України від 5 березня 2007 року № 178 «Про внесення змін до Положення про Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка»;
пункт 3 статті 1 Указу Президента України від 4 грудня 2007 року № 1179 «Про додаткові заходи щодо підтримки досліджень теми Голодомору 1932 – 1933 років в Україні»;
Указ Президента України від 3 березня 2008 року № 191 «Про внесення зміни до Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка»;
статтю 1 Указу Президента України від 8 грудня 2008 року № 1150 «Питання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка»;
статтю 2 Указу Президента України від 6 березня 2009 року № 126 «Про Диплом та Почесний знак лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка».

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

4 жовтня 2010 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 4 жовтня 2010 року № 932/2010


ПОЛОЖЕННЯ
про Національну премію України імені Тараса Шевченка


1. Національна премія України імені Тараса Шевченка (далі – Національна премія) є державною нагородою України, найпрестижнішою творчою відзнакою за вагомий внесок у розвиток культури.

2. Національна премія встановлена для нагородження за найвидатніші твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, які є вершинним духовним надбанням Українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства.

Нагородження (присудження) Національною премією провадиться Указом Президента України.

3. Щорічно присуджується до п'яти Національних премій, але не більше однієї з кожного напряму (література, літературознавство і мистецтвознавство, публіцистика і журналістика, кінематографія, музичне, театральне, концертно-виконавське, народне і декоративно-прикладне та образотворче мистецтво).

4. На здобуття Національної премії висуваються нові оригінальні твори, опубліковані (випущені у світ) у завершеному вигляді протягом останніх п'яти років, але не пізніш як за півроку до їх висунення на здобуття Національної премії.

На здобуття Національної премії не можуть бути висунуті наукові твори, монографії, підручники чи посібники, а також альбоми-каталоги.

5. Твори на здобуття Національної премії висуваються Міністерством культури і туризму України, Державним комітетом телебачення та радіомовлення України, Національною академією наук України, Національною академією мистецтв України, національними та всеукраїнськими творчими спілками, Українським фондом культури, Всеукраїнським товариством «Просвіта» імені Тараса Шевченка.

При висуванні твору вказується його творець (автор, виконавець), колектив творців (для авторів твору – не більше трьох осіб, для виконавців твору – не більше п'яти осіб). До колективу авторів, виконавців не допускається включення осіб, які не є творцями цього твору.

Порядок висування творів та оформлення документів визначається Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка (далі – Комітет).

Висування твору на здобуття Національної премії погоджується з його творцем (відповідно автором, виконавцем) чи колективом творців із додержанням законодавства про захист права інтелектуальної власності.

6. Розгляд, обговорення та оцінка творів, висунутих на здобуття Національної премії, проводяться Комітетом за кожним напрямом у три конкурсні тури:

перший тур – попередній відбір творів та допущення їх до участі у другому турі;

другий тур – аналіз матеріалів преси, відгуків та пропозицій, підготовка в разі потреби письмових рецензій; допущення творів до участі у третьому турі; публікація в газеті «Урядовий кур'єр» списку творів, допущених до участі у третьому турі;

третій тур – підсумкове обговорення творів, прийняття рішення щодо кандидатур на присудження Національної премії і внесення на розгляд Президентові України відповідних пропозицій.

Зміна напряму, за яким твір був висунутий на здобуття Національної премії, не допускається.

7. Повторно, але не більше, ніж двічі, на здобуття Національної премії можуть висуватися твори, які в конкурсному відборі були допущені до участі у третьому турі.

8. Твори на здобуття Національної премії наступного року приймаються Комітетом з 1 серпня до 1 листопада поточного року.

9. Національна премія може бути присуджена громадянину України, іноземцю, особі без громадянства.

10. Національна премія присуджується особі один раз за життя.

11. Особі, удостоєній Національної премії, присвоюється звання лауреата Національної премії і вручаються Диплом та Почесний знак лауреата Національної премії.

Описи Диплома та Почесного знака лауреата Національної премії затверджуються Президентом України.

12. Лауреатам Національної премії виплачується грошова частина премії в розмірі, який визначається щороку Президентом України за пропозицією Комітету.

У разі відзначення Національною премією колективу авторів твору чи колективу виконавців твору Диплом та Почесний знак видаються кожному лауреату, а грошова частина премії ділиться між ними порівну.

13. Указ Президента України про присудження Національної премії публікується до 9 березня в газеті «Урядовий кур'єр», оприлюднюється в інших засобах масової інформації.

14. Дипломи та Почесні знаки лауреатам Національної премії вручаються Президентом України під час урочистого відзначення дня народження Тараса Шевченка.

Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 4 жовтня 2010 року № 932/2010

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка


1. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка (далі – Комітет) є допоміжним органом, що забезпечує здійснення Президентом України повноважень із нагородження Національною премією України імені Тараса Шевченка (далі – Національна премія).

2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Комітет для здійснення покладеного на нього завдання:

постійно відстежує літературні і мистецькі процеси в Україні та за її межами, аналізує їх, визначає найяскравіші, найвидатніші духовні надбання вітчизняної культури;

приймає до розгляду твори, висунуті в установленому порядку на здобуття Національної премії;

розглядає, обговорює та оцінює твори, висунуті на здобуття Національної премії;

приймає шляхом таємного голосування рішення щодо кандидатур на присудження Національної премії;

розробляє у разі потреби пропозиції щодо зразків Диплома та Почесного знака лауреата Національної премії, вносить відповідні пропозиції Комісії державних нагород та геральдики;

організовує в межах компетенції вручення Дипломів, Почесних знаків лауреатам Національної премії та виплату лауреатам її грошової частини;

сприяє популяризації творів лауреатів Національної премії.

4. Комітет має право:

утворювати експертні комісії з числа високопрофесійних, авторитетних фахівців у галузі літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики;

залучати (у тому числі на договірній основі) до письмового рецензування творів, висунутих на здобуття Національної премії, високопрофесійних, авторитетних фахівців у галузі літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики;

проводити консультативні наради, тематичні семінари, круглі столи для обговорення творів, висунутих на здобуття Національної премії.

5. Комітет утворюється у складі голови, заступника голови та інших членів Комітету, які беруть участь у його роботі на громадських засадах.

Персональний склад Комітету затверджується Президентом України за поданням голови Комітету з числа високопрофесійних, авторитетних, відомих в Україні літераторів і митців, культурологів, літературознавців і мистецтвознавців, журналістів.

Якщо на здобуття Національної премії висунуто твір члена Комітету або його дружини, чоловіка, близького родича, свояка, такий член Комітету не бере участі в роботі Комітету протягом обговорення та оцінювання творів, прийняття рішення щодо кандидатур на присудження премії.

6. Основною формою роботи Комітету є засідання, які скликає та проводить голова Комітету, а в разі його відсутності – заступник голови Комітету.

Засідання Комітету вважається правомочним у разі присутності на ньому не менше двох третин від його складу.

Рішення Комітету приймаються простою більшістю голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, шляхом відкритого голосування, крім прийняття у другому турі рішень про допущення творів до участі у третьому турі, які приймаються простою більшістю голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, шляхом таємного голосування, та прийняття у третьому турі рішень щодо кандидатур на присудження Національної премії, які приймаються не менш як трьома четвертими голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, шляхом таємного голосування.

Під час прийняття у третьому турі рішення щодо кандидатур на присудження Національної премії член Комітету голосує за один висунутий на здобуття Національної премії твір з кожного напряму.

Якщо в результаті голосування у третьому турі жодний твір не набрав трьох четвертих голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, Комітет проводить повторні обговорення і таємне голосування щодо твору, який набрав найбільшу кількість голосів, або творів, що набрали найбільшу і водночас однакову кількість голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні.

У разі якщо за результатом повторного таємного голосування жодний твір не набрав трьох четвертих голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, Комітет приймає рішення про невнесення Президентові України пропозиції щодо кандидатури на присудження Національної премії з відповідного напряму.

Рішення Комітету оформляється протоколом, який підписується головою Комітету, а в разі його відсутності – заступником голови Комітету.

7. Організаційне забезпечення діяльності Комітету здійснюється Секретаріатом Комітету у кількості дев'яти осіб, які працюють на постійній основі.

Керівник Секретаріату Комітету призначається Керівником Державного управління справами за поданням голови Комітету.

Керівник Секретаріату Комітету здійснює керівництво Секретаріатом, затверджує його структуру та штатний розпис, призначає на посади та звільняє з посад інших працівників Секретаріату Комітету та вирішує в установленому порядку інші питання, пов'язані з діяльністю Секретаріату.

8. Матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Комітету та його Секретаріату здійснюється Державним управлінням справами.

9. Комітет бере в установленому порядку участь у редакційно-видавничій, інформаційно-просвітницькій діяльності, формує з додержанням законодавства про захист права інтелектуальної власності серію видань «Бібліотека Шевченківського комітету».

Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН

До списку
 
 
 
 © Design Space-Inform